Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

moglismywszystko
Skończyła się herbata i od razu jakby zimniej.
— A ty ile herbat wypijasz w ciągu jednego wieczoru?
moglismywszystko
7570 3570
Reposted fromte-quiero te-quiero viacoolstorybro23 coolstorybro23
moglismywszystko
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
moglismywszystko
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viawszystkodupa wszystkodupa
moglismywszystko
2830 edc4
Reposted fromimradioactive imradioactive viaagatiszka agatiszka
moglismywszystko
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatiszka agatiszka
moglismywszystko
5860 199d 500
Reposted frompunisher punisher viajanealicejones janealicejones
moglismywszystko
Nie daj się zadowolić byle czym, mała.
— oczekuj wszystkiego, bo na to zasługujesz.
moglismywszystko
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym.
— Oscar Wilde

October 17 2018

moglismywszystko
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll viasomersby somersby
moglismywszystko
4294 1bf0
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viaelinela elinela
moglismywszystko
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viaelinela elinela
moglismywszystko
6875 296b
Gossip Girl.
Reposted fromfantom fantom viaeternaljourney eternaljourney
moglismywszystko
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
moglismywszystko
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
moglismywszystko

October 16 2018

moglismywszystko
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabluejane bluejane
moglismywszystko
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viakrolfasolek krolfasolek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl